Logo Rozwojowiec

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO TRWALAMOTYWACJA.PL ORAZ BREAKYOURLIMITS.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
 4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
 5. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Współadministratorami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego są:
  1. DAMIAN REDMER, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WYDAWNICTWO ROZWOJOWIEC DAMIAN REDMER wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Limby 4/3, 71-784 Szczecin, NIP 9552197005, REGON 321218510, adres poczty elektronicznej: [email protected] - pełniący funkcję właściciela serwisu, odpowiedzialnym za tworzenie treści szkoleniowych, realizację szkoleń, a także obsługę Serwisu Internetowego i przetwarzającym dane osobowe Użytkowników w celu realizacji powyższych funkcji - zwany dalej „Właścicielem Serwisu Internetowego”.
  2. ROZWOJOWIEC sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu (50-203), ul Dmowskiego 3/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000943812, NIP: 898-227-22-17, REGON: 520854136, kapitał zakładowy: 100 000 zł w całości pokryty, adres poczty elektronicznej: [email protected], pełniący funkcję Usługodawcy Serwisu Internetowego, odpowiedzialnego za zawieranie oraz realizację umów z Użytkownikami Serwisu Internetowego, świadczenie usług szkoleniowych i edukacyjnych, zapewnianie prawidłowego funkcjonowania i udostępniania produktów oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczonych usług w generalnym ujęciu – zwany dalej „Usługodawcą”.
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Współadministratorów: [email protected].
 4. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Współadministratorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
 5. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów oraz wyrażanie wszelkich zgód i składnie oświadczeń, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zawieranych umów lub dopuszczenia do korzystania z serwisu, w szczególności w przypadku zawierania umów ze Współadministratorem ROZWOJOWIEC sp. z o.o. - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego i niniejszej Polityce Prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z tym Współadministratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy, a także wykonania ich przez Współadministratora ROZWOJOWIEC sp. z o.o. przy wykorzystaniu serwisu Współadministratora WYDAWNICTWO ROZWOJOWIEC Damian Redmer. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym, niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenia Usług Elektronicznych i konicznym do jej wykonania. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego.
 6. Współadministratorzy dokładają szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności są odpowiedzialni i zapewniają, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Współadministratorzy wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Współadministratorzy stosują środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 8. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Współadministratorzy uprawnieni są do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Współadministratorów wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Serwisu Internetowego przez Współadministratorów są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów.

3) CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Współadministratorów wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Serwisie Internetowym.
 2. Współadministratorzy mogą przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach oraz przez następujący okres:
  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
  Wykonanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (w tym umożliwienie dodawania komentarzy pod materiałami video), innej umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
  Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Współadministratorów, jego Serwisu Internetowego oraz dążeniu do świadczenia usług i pozyskiwania nowych Usługobiorców Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Współadministratorów, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Współadministratorów w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Współadministratorów działalności gospodarczej (Usługodawca) i oraz działalności związanej z prowadzeniem Serwisu Internetowego (Właściciel Serwisu Internetowego). Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

  Współadministratorzy nie mogą przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Marketing bezpośredni może być wykonywany przez obydwu Współadministratorów, zarówno odnosząc się do marki i Serwisu Internetowego, jak i ofert handlowych Usługodawcy.
  Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Współadministratorów Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
  Prowadzenie ksiąg podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Współadministratorom przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
  Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie mogą podnosić Współadministratorzy lub jakie mogą być podnoszone wobec Współadministratorów Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie mogą podnosić Współadministratorzy lub jakie mogą być podnoszone wobec Współadministratorów Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Współadministratorów, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Współadministratorów.
  Korzystanie ze strony Serwisu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Serwisu Internetowego Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Współadministratorów, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Współadministratorów w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Współadministratorów działalności gospodarczej (Usługodawca) i oraz działalności związanej z prowadzeniem Serwisu Internetowego (Właściciel Serwisu Internetowego). Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
  Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Serwisie Internetowym Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Serwisu Internetowego i pozyskiwania nowych Usługobiorców Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Współadministratorów, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Współadministratorów w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Współadministratorów działalności gospodarczej (Usługodawca) i oraz działalności związanej z prowadzeniem Serwisu Internetowego (Właściciel Serwisu Internetowego). Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

4) ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM I PRZEKAZYWANIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym świadczenia Usług Elektronicznych, konieczne jest korzystanie przez Współadministratorów z usług podmiotów zewnętrznych. Współadministratorzy korzystają wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Współadministratorów nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Współadministratorzy przekazują dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Usługobiorców Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Współadministratorzy udostępniają zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Współadministratorów w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  2. podmioty kredytujące / leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Współadministratorzy udostępniają zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Współadministratorów w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  3. dostawcy usług zaopatrujący Współadministratorów w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Współadministratorom prowadzenie działalności gospodarczej (Usługodawca) i oraz działalności związanej z prowadzeniem Serwisu Internetowego (Właściciel Serwisu Internetowego), w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Współadministratorom - Współadministratorzy udostępniają zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Współadministratorom wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Współadministratorzy udostępniają zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5) PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Współadministratorów obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Współadministratorzy podają w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Współadministratorzy korzystają w Serwisie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Współadministratorów nie dotyczą odmowy możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Serwisie Internetowym.
 3. Profilowanie w Serwisie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Serwisie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych w Serwisie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Współadministratorów danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Współadministratorów na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Współadministratorów, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Współadministratorom w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się ze Współadministratorami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Współadministratorów wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

7) COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 2. Współadministratorzy może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego;
  4. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego;
  6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Facebook Ireland Ltd.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 6. Współadministratorzy mogą korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Ltd. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Współadministratorom analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Współadministratorzy korzystają z powyższych usług na stronie Serwisu gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających stronę Serwisu Internetowego oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 8. Współadministratorzy mogą korzystać w Serwisie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Współadministratorom mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Serwis Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.
 9. Współadministratorzy mogą również korzystać z usług następujących podmiotów: ActiveCampaign, Visual Website Optimizer, LinkedIn.
 10. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences.

8) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Współadministratorzy namawiają by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Współadministratorów.
 2. W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Serwisu Internetowego spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Serwisu Internetowego.