Logo Rozwojowiec

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO TRWALAMOTYWACJA.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego portalu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym trwalamotywacja.pl (dalej jako: „Trwalamotywacja.pl”, „Portal Internetowy”, „Portal”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Portalu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Trwalamotywacja.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Portalu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Trwalamotywacja.pl


1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawcą wszelkich Usług Elektronicznych dostarczanych za pośrednictwem Portalu Internetowego jest ROZWOJOWIEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-203), ul. Dmowskiego 3/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000943812, NIP: 898-227-22-17, REGON: 520854136, kapitał zakładowy: 100 000 zł w całości pokryty, adres poczty elektronicznej: kontakt@trwalamotywacja.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Właścicielem Trwalamotywacja.pl jest DAMIAN REDMER prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WYDAWNICTWO ROZWOJOWIEC DAMIAN REDMER wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Limby 4/3, 71-784 Szczecin, NIP 9552197005, REGON 321218510, adres poczty elektronicznej: kontakt@rozwojowiec.pl (dalej jako: „Właściciel Portalu Internetowego”).
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich grup Usługobiorców korzystających z Portalu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów (a od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz do Umów zawartych od tego dnia – również Firm na Prawach Konsumenta) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FIRMA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Portalu Internetowego (w tym również zawieranie Umowy) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Portalu Internetowym.
  5. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Portalu Internetowego (w tym również zawieranie Umowy) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. KONFERENCJA ONLINE – materiały audiowizualne udostępniane Klientowi odpłatnie (na czas nieoznaczony) lub bezpłatnie (do końca dnia ich publikacji) w postaci elektronicznej.
  7. KURS – interaktywny kurs, składający się z zespołu treści cyfrowych oraz funkcjonalności udostępnianych Usługobiorcy w postaci elektronicznej.
  8. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Portalu Internetowym.
  9. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  10. PRODUKT – płatna Usługa Elektroniczna dostępna w Portalu Internetowym i mogąca być lub będąca przedmiotem Umowy między Usługobiorcą a Usługodawcą. Produktem są między innymi Kursy: Technika Trzech Kroków, Switch, Program Rozwoju Best You, Life Design oraz Konferencje Online.
  11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Portalu Internetowego.
  12. PORTAL INTERNETOWY, PORTAL, TRWALAMOTYWACJA.PL – portal internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.trwalamotywacja.pl wraz z odnośnikami do podstron sprzedażowych oraz panelem logowania dostępnych w szczególności pod adresami: https://www.trwalamotywacja.pl/programrozwoju/, https://www.trwalamotywacja.pl/, https://3kroki.trwalamotywacja.pl, https://www.trwalamotywacja.pl/plp, https://lifedesign.trwalamotywacja.pl/.
  13. UMOWA – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą za pomocą Portalu Internetowego, której przedmiotem jest udzielenie przez Usługodawcę dostępu do Produktu lub innych odpłatnych funkcjonalności Konta, zgodnie z opisem Produktu lub funkcjonalności dostępnym w ofercie na stronie Portalu.
  14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  15. USŁUGOBIORCA, KLIENT, UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Portalu Internetowym, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę.
  16. USŁUGODAWCA – ROZWOJOWIEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-203), ul. Dmowskiego 3/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000943812, NIP: 898-227-22-17, REGON: 520854136, kapitał zakładowy: 100 000 zł w całości pokryty, adres poczty elektronicznej: kontakt@trwalamotywacja.pl.
  17. WŁAŚCICIEL PORTALU INTERNETOWEGO - DAMIAN REDMER prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WYDAWNICTWO ROZWOJOWIEC DAMIAN REDMER wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Limby 4/3, 71-784 Szczecin, NIP 9552197005, REGON 321218510, adres poczty elektronicznej: kontakt@rozwojowiec.pl.
  18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z TRWALAMOTYWACJA.PL

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Portalu Internetowego oraz Produktów w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcy zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się przesyłania niezamówionych informacji handlowych oraz innych treści promujących w sposób bezpośredni lub pośredni usługi, produkty i strony internetowe konkurencyjne względem Usługodawcy oraz Portalu Internetowego.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 78.0 i wyższej, Opera w wersji 62.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 79.0 i wyższej, Safari w wersji 12.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 89.0 i wyższej, Samsung Internet w wersji 11.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 360x640, (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Java Script.
 3. Usługodawca przestrzega o brzmieniu art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. Korzystanie z Portalu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 5. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w Portalu Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu są Usługodawca i Właściciel Portalu Internetowego. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Portalu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Portalu Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Portalu Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Portalu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Portalu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy). Rozdział zakresów przetwarzania danych przez Współadministratorów oraz fakt wspólnego przetwarzania przez nich danych osobowych Użytkowników wynika ze struktury organizacyjnej świadczonych Usług Elektronicznych i nie wpływa na treść i jakość usług otrzymywanych przez Użytkowników, ani też na poziom bezpieczeństwa ich danych osobowych. Podział zakresów przetwarzania oparty jest na:
  1. funkcji Usługodawcy, jako podmiotu zobowiązanego do świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz zawierającego i realizującego umowy z Użytkownikami poprzez organizację i dostarczanie środków kadrowo-organizacyjnych niezbędnych do świadczenia Usług Elektronicznych i zawartych w nich treści edukacyjno-szkoleniowych;
  2. funkcji Właściciela Portalu Internetowego, jako podmiotu posiadającego prawa własnościowe do domeny i jej zawartości oraz autora przedstawianych w ramach świadczenia Usług Elektronicznych materiałów szkoleniowych objętych jego prawami autorskimi, a także utrzymującego techniczne funkcjonowanie Portalu Internetowego.

3) KONTAKT Z PORTALEM INTERNETOWYM

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@trwalamotywacja.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Trwalamotywacja.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych we wstępie Regulaminu.

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE W PORTALU INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Portalu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Portalu Internetowym między innymi z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Konto.
  2. Newsletter.
  3. Składanie zamówień na Produkty.
  4. Dostęp do Produktów w postaci elektronicznej.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Portalu Internetowego.
 4. Do korzystania z Produktów niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę Konta.
 5. Usługodawca odpowiedzialny jest za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych.

5) KONTO

 1. Konto przeznaczone jest dla Usługobiorców, którzy korzystają z Produktów dostępnych w Portalu Internetowym.
 2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony oraz nieodpłatnie, z wyjątkiem zakupu Produktów oraz innych odpłatnych funkcjonalności Konta, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach Portalu Internetowego.
 3. Utworzenie Konta jest możliwe w trakcie składania zamówienia zgodnie z punktem 9. Regulaminu. Jeżeli Klient nie posiada Konta, po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość zawierającą link rejestracyjny na podany przez Usługobiorcę w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 4. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji. W formularzu rejestracji niezbędne jest dwukrotne podanie przez Usługobiorcę hasła.
 5. Rejestracja Konta umożliwia Usługobiorcom uzyskanie dostępu do większej ilości Produktów. W przypadku wygaśnięcia dostępu do Produktu i nieprzedłużenia usługi, Klient traci dostęp do wykupionego wcześniej Produktu, Konto natomiast nie ulega wygaśnięciu.
 6. Usługodawca ma prawo usunięcia Konta Usługobiorcy, jeżeli Usługobiorca nie korzystał z Konta od co najmniej 1 roku oraz jeżeli do Konta nie są przypisane aktualnie żadne opłacone Produkty.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 8. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w tym samym czasie.
 9. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania w tajemnicy danych dostępowych do Konta. Usługobiorcy zabrania się udzielania dostępu do Konta osobom trzecim, w tym poprzez najem lub użyczenie Konta.
 10. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@trwalamotywacja.pl lub pisemnie na adres: ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław. Usunięcie Konta jest w takim wypadku równoznaczne z utratą dostępu do płatnych usług oraz jednocześnie w przypadku płatności ratalnej nie jest równoznaczne z utratą obowiązku dokonania pełnej płatności za Produkt.
 11. Szczegółowy zakres funkcjonalności dostępnych w ramach danego rodzaju Konta określony jest na stronach Portalu Internetowego.

6) NEWSLETTER

 1. Na Newsletter można się zapisać w Portalu, w tym na podstronach sprzedażowych oraz w trakcie składania zamówienia na określone Produkty, poprzez wpisanie adresu e-mail oraz kliknięcia właściwego pola akcji.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@trwalamotywacja.pl lub też pisemnie na adres: ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław.

7) PRODUKTY DOSTĘPNE W TRWALAMOTYWACJA.PL

 1. Usługodawca w ramach Portalu udostępnia między innymi następujące Produkty:
  1. Kursy: Life Design, Perfect Life Process, Technika Trzech Kroków, Switch oraz Program Rozwoju Best You.
  2. Udział w Konferencji Online.
  Usługodawca może udostępniać także inne Produkty. Szczegółowe informacje o ofercie Usługodawcy znajdują się w Portalu oraz na podstronach sprzedażowych.
 2. Cena za każdy Produkt jest wskazywana Klientom bezpośrednio przed zawarciem Umowy, na stronach Portalu w tym na podstronach, do których odnośniki znajdują się na stronie głównej Trwalamotywacja.pl.
 3. W przypadku Produktu – Program Rozwoju Best You co do zasady możliwość zamówienia kursu jest udostępniana raz w roku, o czym Klienci są informowani w Portalu oraz w mediach społecznościowych Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie także możliwość oferowania tego Produktu poza określonym z góry terminem w roku, między innymi podczas akcji promocyjnych.

8) OPŁATY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Dostęp do większości Produktów oferowanych przez Usługodawcę, w tym do Kursów wskazanych w pkt. 7 Regulaminu, jest możliwy wyłącznie po zawarciu Umowy i dokonaniu płatności. Wymóg dokonania płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy bezpłatnego dostępu do Konferencji Online, który możliwy jest od razu po złożeniu zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia, a tym samym zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest możliwe na podstronach sprzedażowych oraz odnośnikach do określonych Produktów udostępnianych w Portalu.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Portalu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany na stronach Portalu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
 4. Zawarcie Umowy między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień dostępnego w Portalu, wszystkich podstronach sprzedażowych oraz odnośnikach.
 5. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP, oraz kliknięcia pola „Składam zamówienie i przechodzę do płatności”.
 6. Po złożeniu zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Usługodawcą.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Portalu Internetowego. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Portalu Internetowego Usługodawcy.
 8. Sposób i termin płatności tytułem Umowy:
  1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   1. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
  2. Termin płatności:
   1. w przypadku wyboru płatności w całości – Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej Umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
   2. w przypadku wyboru płatności w ratach (dot. kursów Program Rozwoju Best You oraz Perfect Life Process) – Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem pierwszej raty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Pozostałe raty płatne są w odstępach 30 dni, licząc od terminu płatności pierwszej raty.
 9. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Usługobiorcę którejkolwiek z w/w rat, trwającego co najmniej 60 dni kalendarzowych, Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy zawartej z Usługobiorcą, co pociąga za sobą jednocześnie usunięcie Konta oraz przypisanych do niego danych Usługobiorcy. W przypadku braku opłacenia danej raty za Program Rozwoju lub Perfect Life Process, Klient traci dostęp do tego Produktu. Po uiszczeniu zaległej zapłaty, Klient odzyskuje dostęp do kursu.

9) ZASADY DOSTĘPU DO PRODUKTÓW

 1. Usługodawca na podstawie zawartej Umowy udziela Klientowi dostępu do Produktu będącego przedmiotem zamówienia Klienta. Treści, materiały i funkcjonalności wchodzące w skład Produktu mogą być udostępniane w sposób cykliczny, zgodnie z przyjętym dla Produktu harmonogramem dostępnym na stronie Portalu Internetowego. Dostęp do Produktu jest możliwy wyłącznie z poziomu Konta Usługobiorcy.
 2. Klient nie otrzymuje Produktu na własność. Klientowi udzielany jest jedynie ograniczony czasowo dostęp do Produktu. Klient może korzystać z Produktu przez czas wynikający z zamówienia oraz oferty Produktu na stronie Portalu, a jeśli takiego okresu nie podano, przyjmuje się, że:
  1. w przypadku zakupu dostępu do Kursu – dostęp trwa 1 rok od dnia dokonaniu zakupu Kursu;
  2. w przypadku bezpłatnego dostępu do Konferencji Online – dostęp trwa do końca dnia, w którym materiały w ramach Konferencji Online zostały opublikowane na stronie Portalu;
  3. w przypadku zakupu dostępu do Konferencji Online – dostęp jest możliwy przez czas nieoznaczony.
 3. Po upływie okresu dostępu do zakupionego Produktu, Usługobiorca ma możliwość przedłużenia dostępu na kolejny okres, składając zamówienie w taki sam sposób jak za pierwszym razem oraz dokonując płatności. O wysokości opłaty za przedłużenie dostępu Usługobiorca jest informowany w trakcie składania zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia woli związania się Umową.

10) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PORTALU INTERNETOWEGO

 1. Reklamacje związane z działaniem Portalu Internetowego, w tym reklamacje dotyczące zakupu Produktu, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@trwalamotywacja.pl lub też pisemnie na adres: ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław.
 2. Usługodawca jest obowiązany dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku Konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

11) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Konsumentów.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 11.2 Regulaminu, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 50 dni kalendarzowych (dot. Kursu Program Rozwoju oraz Kursu Perfect Life Process), 25 dni kalendarzowych (dot. jedynie poszczególnych modułów lub pakietu modułów Kursu Perfect Life Process), 30 dni kalendarzowych (dot. KonferencjiOnline), 15 dni kalendarzowych (dot. Kursu Life Design) oraz 300 dni kalendarzowych (dot. pozostałych Produktów udostępnianych w ramach Portalu) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. 11.3 Regulaminu, Klient otrzyma pełen zwrot kosztów za Produkt.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone m.in. na adres: kontakt@trwalamotywacja.pl lub też pisemnie na adres: ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia udostępnienia Produktu na Koncie Usługobiorcy w Portalu Internetowym.

12) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

13) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt 13. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę/Klienta niebędącego Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także Firmą na Prawach Konsumenta.
 2. Rezygnacja Usługobiorcy z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Portalu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Portalu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy lub niezwiązanych z tą Umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

14) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Portalu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela Portalu Internetowego, Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Portalowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. W zakresie, w jakim prawa autorskie do treści znajdujących się w Portalu Internetowym przysługują wyłącznie Właścicielowi Portalu Internetowego, Usługodawca posiada udzieloną mu przez Właściciela Portalu Internetowego niezbywalną licencję wyłączną z prawem do sublicencjonowania treści we wszystkich niezbędnych polach eksploatacji, w tym między innymi do używania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej Portalu Internetowego wraz z jego zawartością, zwielokrotniania treści w postaci cyfrowej i na elektronicznych nośnikach danych, wprowadzania treści do obrotu, użyczania treści, publicznego wyświetlania i odtwarzania treści oraz udzielania dalszych, niewyłącznych, niezbywalnych, nieprzenoszalnych licencji do korzystania z Portalu Internetowego i Produktu na polach eksploatacji obejmujących wyświetlanie, stosowania i odtwarzania techniką cyfrową (w tym za pomocą Internetu) z poziomu Konta na Portalu Internetowym z uwzględnieniem ograniczenia czasowego określonego w pkt 9.2 Regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się do posiadania wyżej opisanych praw do korzystania z praw autorskich niezbędnych do realizacji umowy przez cały okres jej trwania.
 3. Portal Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Portalu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Portalu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 4. Znaki handlowe Właściciela Portalu Internetowego, Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Ze względu na swój charakter, treści udostępniane w ramach Produktów (w szczególności Kursów oraz Konferencji Online) mogą być traktowane jako przedmiot Prawa Autorskiego (utwór). Korzystanie przez Klienta z treści Właściciela Portalu Internetowego lub Usługodawcy stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
 6. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Kursu, Konferencji Online oraz składających się na te Produkty treści, funkcjonalności i materiałów. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, poprzez jego wyświetlanie, stosowanie i odtwarzanie techniką cyfrową (w tym za pomocą Internetu) z poziomu Konta w Portalu Internetowym, z uwzględnieniem ograniczenia czasowego określonego w pkt. 9.2 Regulaminu. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Właściciela Portalu Internetowego lub Usługodawcę. Klientowi zabrania się w szczególności utrwalania tych treści w jakikolwiek sposób oraz ich rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie. Klient nie ma prawa kopiować udostępnionych mu treści za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klientowi zabrania się także modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w udostępnione mu Produkty i obchodzenia zabezpieczeń dostępu do ich treści, w tym ustalania kodu źródłowego Kursu, Konferencji Online oraz Konta Usługobiorcy.

15) GWARANCJA EFEKTÓW – ZWROT KOSZTÓW ZA PROGRAM ROZWOJU BEST YOU

 1. Bez względu na prawo odstąpienia od umowy, umowne prawo odstąpienia od umowy oraz reklamację na podstawie rękojmi, Klientowi przysługuje zwrot kosztów za zakupiony Produkt – Program Rozwoju Best You, powiększony o 100 zł, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
  1. Klient zapoznał się oraz obejrzał wszystkie materiały w ramach Programu Rozwoju Best You w czasie, gdy były one dostępne na Portalu, a także wykonał wszystkie zaprezentowane ćwiczenia w miesiącach, na które były one przeznaczone, czyli w ciągu 30 dni od dnia ich ukazania się w Programie Rozwoju Best You.
  2. Klient, korzystając z narzędzia dostępnego w ramach Produktu o nazwie „Tablica celów”, nie osiągnął ani razu wskaźnika sukcesu o nazwie „Twoja rekordowa seria sukcesów w tym postanowieniu” wynoszącego min. „30” w przynajmniej 5 różnych celach, postanowieniach.
  3. Klient nie później niż po 336 dniach od otrzymania pierwszej części Produktu wysłał na adres: ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław uzupełnione i podpisane oświadczenie. Oświadczenie jest dostępne pod linkiem: https://s3.amazonaws.com/programrozwoju/pdf/Gwarancja_efekt%C3%B3w_o%C5%9Bwiadczenie.pdf
  4. Klient zakupił wyłącznie jeden Produkt – Program Rozwoju Best You.
 2. Zwrot kosztów powinien nastąpić w ciągu 30 dni od otrzymania oświadczenia.

16) PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Portalu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych i Produktów. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Portalu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych i Produktów, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (tzw. siła wyższa, np. ataki hackerskie typu DDoS, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny, zamieszki), których Usługodawca nie mógł w żadnym stopniu przewidzieć, możliwe jest jednak wystąpienie błędów, przerw oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Portalu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych i Produktów. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Portalu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności, aby planowane były jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych, których przewidywany czas trwania przekraczać będzie 5 minut, z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 16. Regulaminu. Niniejszy punkt 16. Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do Umów zawartych od tego dnia – również Firmą na Prawach Konsumenta), przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

17) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Portal Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania, zmiany lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, w szczególności: został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Firmą na Prawach Konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Trwalamotywacja.pl


ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    – Adresat:

ROZWOJOWIEC sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław

kontakt@trwalamotywacja.pl

    – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

    – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

    – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

    – Adres konsumenta(-ów)

    – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

    – Data

(*) Niepotrzebne skreślić.