Logo Rozwojowiec

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO TRWALAMOTYWACJA.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego portalu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym trwalamotywacja.pl (dalej jako: „Trwalamotywacja.pl”, „Portal Internetowy”, „Portal”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Portalu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Trwalamotywacja.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Portalu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Trwalamotywacja.pl


1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawcą wszelkich Usług Elektronicznych dostarczanych za pośrednictwem Portalu Internetowego jest ROZWOJOWIEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-203), ul. Dmowskiego 3/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000943812, NIP: 898-227-22-17, REGON: 520854136, kapitał zakładowy: 100 000 zł w całości pokryty, adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Właścicielem Trwalamotywacja.pl jest DAMIAN REDMER prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WYDAWNICTWO ROZWOJOWIEC DAMIAN REDMER wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Limby 4/3, 71-784 Szczecin, NIP 9552197005, REGON 321218510, adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej jako: „Właściciel Portalu Internetowego”).
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich grup Usługobiorców korzystających z Portalu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów lub Firm na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FIRMA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Portalu Internetowego (w tym również zawieranie Umowy) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu adresowane do Firm na Prawach Konsumenta stosuje się od 1 stycznia 2021 r. oraz do Umów zawartych od tego dnia.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Portalu Internetowym.
  5. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Portalu Internetowego (w tym również zawieranie Umowy) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. KONFERENCJA ONLINE – materiały audiowizualne udostępniane Klientowi odpłatnie (na czas nieoznaczony) lub bezpłatnie (do końca dnia ich publikacji) w postaci elektronicznej.
  7. KURS – interaktywny kurs, składający się z zespołu treści cyfrowych oraz funkcjonalności udostępnianych Usługobiorcy w postaci elektronicznej.
  8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Portalu Internetowym.
  9. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  10. PRODUKT –dostępne na Portalu Internetowym treści cyfrowe i usługi cyfrowe mogące być lub będące przedmiotem Umowy między Usługobiorcą a Usługodawcą. Produktem są między innymi Kursy: Technika Trzech Kroków, Switch, Program Rozwoju Best You, Life Design oraz Konferencje Online.
  11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Portalu Internetowego.
  12. PORTAL INTERNETOWY, PORTAL, TRWALAMOTYWACJA.PL – portal internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.trwalamotywacja.pl wraz z odnośnikami do podstron sprzedażowych oraz panelem logowania dostępnych w szczególności pod adresami: https://www.trwalamotywacja.pl/programrozwoju/, https://www.trwalamotywacja.pl/, https://3kroki.trwalamotywacja.pl, https://www.trwalamotywacja.pl/plp, https://lifedesign.trwalamotywacja.pl/.
  13. UMOWA – umowa o dostarczanie Produktu – treści i usług cyfrowych, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą za pomocą Portalu Internetowego, której przedmiotem jest udzielenie przez Usługodawcę dostępu do Produktu lub innych odpłatnych funkcjonalności Konta, zgodnie z opisem Produktu lub funkcjonalności dostępnym w ofercie na stronie Portalu.
  14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu Internetowego zgodnie z Regulaminem i niebędąca Produktem
  15. USŁUGOBIORCA, KLIENT, UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Portalu Internetowym, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę.
  16. USŁUGODAWCA – ROZWOJOWIEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-203), ul. Dmowskiego 3/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000943812, NIP: 898-227-22-17, REGON: 520854136, kapitał zakładowy: 100 000 zł w całości pokryty, adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz numer telefonu: 505477428.
  17. WŁAŚCICIEL PORTALU INTERNETOWEGO - DAMIAN REDMER prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WYDAWNICTWO ROZWOJOWIEC DAMIAN REDMER wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Limby 4/3, 71-784 Szczecin, NIP 9552197005, REGON 321218510, adres poczty elektronicznej: [email protected].
  18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z TRWALAMOTYWACJA.PL

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Portalu Internetowego, jego Usług Elektronicznych oraz Produktów w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcy zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się przesyłania niezamówionych informacji handlowych oraz innych treści promujących w sposób bezpośredni lub pośredni usługi, produkty i strony internetowe konkurencyjne względem Usługodawcy oraz Portalu Internetowego.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge lub Samsung Internet; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 360x640, (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Java Script.
 3. Usługodawca przestrzega o brzmieniu art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. Usługodawca dokłada należytych starań i podejmuje odpowiednie środki, aby zapewnić, że korzystanie z Portalu Internetowego jest bezpieczne dla jego Usługobiorców. Mimo to korzystanie z Portalu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 5. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w Portalu Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu są Usługodawca i Właściciel Portalu Internetowego. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Portalu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Portalu Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Portalu Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Portalu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Portalu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy). Rozdział zakresów przetwarzania danych przez Współadministratorów oraz fakt wspólnego przetwarzania przez nich danych osobowych Użytkowników wynika ze struktury organizacyjnej świadczonych Usług Elektronicznych i nie wpływa na treść i jakość usług otrzymywanych przez Użytkowników, ani też na poziom bezpieczeństwa ich danych osobowych. Podział zakresów przetwarzania oparty jest na:
  1. funkcji Usługodawcy, jako podmiotu zobowiązanego do świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz zawierającego i realizującego umowy z Użytkownikami poprzez organizację i dostarczanie środków kadrowo-organizacyjnych niezbędnych do świadczenia Usług Elektronicznych i zawartych w nich treści edukacyjno-szkoleniowych;
  2. funkcji Właściciela Portalu Internetowego, jako podmiotu posiadającego prawa do domeny i jej zawartości oraz autora przedstawianych w ramach świadczenia Usług Elektronicznych materiałów szkoleniowych objętych jego prawami autorskimi, a także utrzymującego techniczne funkcjonowanie Portalu Internetowego.

3) KONTAKT Z PORTALEM INTERNETOWYM

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: [email protected]) oraz poczta tradycyjna (ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Trwalamotywacja.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych we wstępie Regulaminu.

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE W PORTALU INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Portalu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Portalu Internetowym między innymi z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Konto.
  2. Newsletter.
  3. Składanie zamówień na Produkty.
  4. Dostęp do Produktów w postaci elektronicznej.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Portalu Internetowego, w szczególności w postaci komunikatów, instrukcji oraz wyjaśnień wyświetlanych w trakcie korzystania ze strony Portalu lub w odpowiednich zakładkach informacyjnych.
 4. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną za pośrednictwem Portalu jest Konto. Utworzenie Konta pozwala uzyskać dostęp do pozostałych funkcjonalności i zasobów Portalu, do korzystania z których zastrzeżono wymóg posiadania Konta, w tym także do zamawiania i korzystania z Produktów.
 5. Usługodawca odpowiedzialny jest za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych.

5) KONTO

 1. Konto przeznaczone jest dla Usługobiorców, którzy korzystają z Produktów dostępnych w Portalu Internetowym.
 2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony oraz nieodpłatnie, z wyjątkiem zakupu Produktów oraz innych odpłatnych funkcjonalności Konta, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach Portalu Internetowego.
 3. Utworzenie Konta jest możliwe w trakcie składania zamówienia zgodnie z punktem 9. Regulaminu. Jeżeli Klient nie posiada Konta, po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość zawierającą link rejestracyjny na podany przez Usługobiorcę w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 4. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji. W formularzu rejestracji niezbędne jest dwukrotne podanie przez Usługobiorcę hasła.
 5. Rejestracja Konta umożliwia Usługobiorcom uzyskanie dostępu do większej ilości Produktów. W przypadku wygaśnięcia dostępu do Produktu i nieprzedłużenia usługi, Klient traci dostęp do wykupionego wcześniej Produktu, Konto natomiast nie ulega wygaśnięciu.
 6. Usługodawca ma prawo usunięcia Konta Usługobiorcy, jeżeli Usługobiorca nie korzystał z Konta od co najmniej 1 roku oraz jeżeli do Konta nie są przypisane aktualnie żadne opłacone Produkty. Przed usunięciem Konta Usługodawca zawiadamia Usługobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych, o zamiarze usunięcia Konta wraz z podaniem przyczyny, poprzez przesłanie stosownego zawiadomienia na przypisany do Konta adres poczty elektronicznej
 7. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 8. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w tym samym czasie.
 9. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania w tajemnicy danych dostępowych do Konta. Usługobiorcy zabrania się udzielania dostępu do Konta osobom trzecim, w tym poprzez najem lub użyczenie Konta.
 10. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta Usługobiorcy z ważnych powodów, polegających na rażącym lub uporczywym naruszaniu warunków niniejszego Regulaminu lub Umowy zawartej z Usługodawcą przez danego Usługobiorcę, a w szczególności: (1) gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy (uwzględniając pkt. 8.9 Regulaminu); (2) gdy działania danego Usługobiorcy naruszają bezprawnie renomę Usługodawcy, jego Produktów lub Portalu Internetowego; (3) gdy Usługobiorca korzysta z Portalu Internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, szczególnie poprzez naruszenie warunków licencyjnych dotyczących zakazu rozpowszechniania, kopiowania i wprowadzania Produktów lub ich części do obrotu; (4) gdy działania Usługobiorcy stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Portalu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Usługobiorców podczas korzystania przez nich z Portalu; albo (5) gdy Usługobiorca dostarcza w ramach Portalu treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, a także treści promujące pośrednio bądź bezpośrednio inne strony internetowe, firmy, produkty i usługi konkurencyjne względem Usługodawcy i jego Portalu Internetowego.
 12. Zawieszenie Konta polega na wyłączeniu Usługobiorcy możliwości logowania i korzystania z Konta, w tym jakichkolwiek funkcjonalności i zasobów Konta. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą zawieszenia, a po jej usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od chwili potwierdzenia informacji o ustaniu przyczyny jego zawieszenia.
 13. Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu lub usunięciu Konta w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć określoną decyzję o zawieszeniu lub usunięciu Konta. Niezwłocznie po podjęciu decyzji Usługodawca przesyła temu Usługobiorcy wiadomość z informacją o przyczynie zawieszenia lub usunięcia Konta na przypisany do jego Konta adres e-mail. Usługodawca w pierwszej kolejności podejmuje decyzję o zawieszeniu, a następnie dopiero o usunięciu Konta, jeżeli samo zawieszenie okaże się niewystarczające lub niecelowe ze względu na rażący charakter lub uporczywość naruszeń.
 14. W przypadku gdy zawieszenie Konta Usługobiorcy trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługobiorcy. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto zostaje bezpowrotnie usunięte.
 15. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków stron Umowy, która została zawarta przed usunięciem Konta, w szczególności zaś usunięcie Konta z inicjatywy Usługobiorcy lub też z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie nie uprawnia tego Usługobiorcy do otrzymania zwrotu należności za niewykorzystany czas dostępu do Produktów ani też nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za już zawartą Umowę. Niniejszy punkt Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Usługobiorców będących Konsumentami albo Firmami na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy na odległość lub reklamacji nienależycie spełnionego świadczenia.
 16. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości dalszego przechowywania przez Usługodawcę danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Portalu Internetowego.
 17. Szczegółowy zakres funkcjonalności dostępnych w ramach danego rodzaju Konta określony jest na stronach Portalu Internetowego.

6) NEWSLETTER

 1. Na Newsletter można się zapisać w Portalu, w tym na podstronach sprzedażowych oraz w trakcie składania zamówienia na określone Produkty, poprzez wpisanie adresu e-mail oraz kliknięcia właściwego pola akcji.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław.

7) PRODUKTY DOSTĘPNE W TRWALAMOTYWACJA.PL

 1. Usługodawca w ramach Portalu udostępnia między innymi następujące Produkty:
  1. Kursy: Life Design, Perfect Life Process, Technika Trzech Kroków, Switch oraz Program Rozwoju Best You.
  2. Udział w Konferencji Online.
  Usługodawca może udostępniać także inne Produkty. Szczegółowe informacje o ofercie Usługodawcy znajdują się w Portalu oraz na podstronach sprzedażowych.
 2. Cena za każdy Produkt jest wskazywana Klientom bezpośrednio przed zawarciem Umowy, na stronach Portalu w tym na podstronach, do których odnośniki znajdują się na stronie głównej Trwalamotywacja.pl.
 3. W przypadku Produktu – Program Rozwoju Best You co do zasady możliwość zamówienia kursu jest udostępniana raz w roku, o czym Klienci są informowani w Portalu oraz w mediach społecznościowych Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie także możliwość oferowania tego Produktu poza określonym z góry terminem w roku, między innymi podczas akcji promocyjnych.

8) OPŁATY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Dostęp do większości Produktów oferowanych przez Usługodawcę, w tym do Kursów wskazanych w pkt. 7 Regulaminu, jest możliwy wyłącznie po zawarciu Umowy i dokonaniu płatności. Wymóg dokonania płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy bezpłatnego dostępu do Konferencji Online, który możliwy jest od razu po złożeniu zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia, a tym samym zawarcie Umowy o dostarczanie Produktu – treści lub usług cyfrowych, jest możliwe na podstronach sprzedażowych oraz pod odnośnikami do poszczególnych Produktów udostępnianych na stronach Portalu. W razie jakichkolwiek wątpliwości Klient powinien kierować się szczegółowymi informacjami i komunikatami wyświetlanymi na stronach Portalu.
 3. Cena lub wynagrodzenie za każdy Produkt jest podana w złotych polskich i stanowi cenę brutto. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu, a gdy charakter Produktu nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będzie one obliczane, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Portalu Internetowego, w tym w trakcie składania zamówienia, a w każdym razie najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy z Usługodawcą. W przypadku umowy zawieranej na czas nieoznaczony lub obejmującej prenumeratę, Usługodawca podaje w ten sam sposób łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy Umowa przewiduje stałą stawkę – także łączne miesięczne płatności z tytułu tej Umowy.
 4. Zawarcie Umowy między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień dostępnego w Portalu, wszystkich podstronach sprzedażowych oraz odnośnikach.
 5. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP, oraz kliknięcia pola „Składam zamówienie i przechodzę do płatności”.
 6. Po złożeniu zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Usługodawcą.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Portalu Internetowego oraz (2) przesłanie wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8.6 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Portalu Internetowego Usługodawcy.
 8. Sposób i termin płatności tytułem Umowy:
  1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   1. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
  2. Termin płatności:
   1. w przypadku wyboru płatności w całości – Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej Umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
   2. w przypadku wyboru płatności w ratach (dot. kursów Program Rozwoju Best You oraz Perfect Life Process) – Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem pierwszej raty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Pozostałe raty płatne są w odstępach 30 dni, licząc od terminu płatności pierwszej raty.
 9. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Usługobiorcę którejkolwiek z w/w rat, trwającego co najmniej 60 dni kalendarzowych, Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy zawartej z Usługobiorcą, co pociąga za sobą jednocześnie usunięcie Konta oraz przypisanych do niego danych Usługobiorcy. W przypadku braku opłacenia danej raty za Program Rozwoju lub Perfect Life Process, Klient traci dostęp do tego Produktu. Po uiszczeniu zaległej zapłaty, Klient odzyskuje dostęp do kursu.

9) ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

 1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu określa domyślne zasady korzystania z Produktu – treści i usług cyfrowych dostępnych na Portalu Internetowym. Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia dla danego Produktu indywidualnych warunków korzystania z Produktu (np. w szczegółowym opisie danego Produktu lub na podstronie sprzedażowej poświęconej temu Produktowi) lub w zakresie nieuregulowanym indywidualnymi warunkami.
 2. Usługodawca na podstawie zawartej Umowy obowiązany jest do dostarczania Klientowi Produktu będącego przedmiotem zamówienia w sposób umożliwiający uzyskanie przez Klienta dostępu do wchodzących w skład Produktu treści i usług cyfrowych. Dostarczanie poszczególnych treści i usług cyfrowych może następować w różnych okresach i terminach, w tym w sposób cykliczny, w zależności od specyfiki danego Produktu i przyjętego harmonogramu dostępnego na stronie Portalu Internetowego. W przypadku treści i usług cyfrowych dostarczanych w sposób jednorazowy, przyjmuje się, że dostęp do Produktu udzielany jest niezwłocznie, lecz nie dalej niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia i dokonania wymaganej płatności przez Klienta, chyba że w opisie Produktu wskazano inny termin.
 3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, dostęp do Produktu udzielany jest wyłącznie z poziomu Konta Usługobiorcy. Usługobiorca nie ma możliwości kopiowania, pobierania ani zapisywania treści i usług cyfrowych w pamięci swojego urządzenia końcowego, chyba że funkcjonalności danego Produktu pozwalają wyraźnie na pobieranie wybranych treści przez Klienta.
 4. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw do Produktu, w tym praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Klientowi udzielany jest jedynie ograniczony czasowo dostęp do Produktu. O ile Umowa nie stanowi inaczej, w ramach tego dostępu możliwe jest korzystanie z Produktu wyłącznie dla własnego, osobistego użytku Klienta, w tym także na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz bezwzględnie wiążącymi przepisami Prawa Autorskiego. Klient jest uprawniony korzystać z Produktu jedynie w sposób właściwy jego przeznaczeniu i tematyce wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz oferty Produktu dostępnej na stronach Portalu, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.
 5. Klient może korzystać z Produktu przez czas wynikający z zamówienia oraz oferty Produktu na stronie Portalu, a jeśli takiego okresu nie podano, przyjmuje się, że:
  1. w przypadku zakupu dostępu do Kursu – dostęp trwa 1 rok od dnia dokonaniu zakupu Kursu;
  2. w przypadku bezpłatnego dostępu do Konferencji Online – dostęp trwa do końca dnia, w którym materiały w ramach Konferencji Online zostały opublikowane na stronie Portalu;
  3. w przypadku zakupu dostępu do Konferencji Online – dostęp jest możliwy przez czas nieoznaczony.
 6. Po upływie okresu dostępu do zakupionego Produktu, dostęp ten automatycznie wygasa, przy czym Klient ma możliwość przedłużenia dostępu na kolejny okres, składając zamówienie w taki sam sposób jak za pierwszym razem oraz dokonując płatności zgodnie z aktualnym cennikiem. O wysokości opłaty za przedłużenie dostępu Usługobiorca jest informowany w trakcie składania ponownego zamówienia na Produkt, w tym również w chwili wyrażenia woli związania się Umową.
 7. Usługodawca może wprowadzać zmiany w Produkcie – treściach i usługach cyfrowych, które nie są niezbędne do zachowania ich zgodności z Umową, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z uzasadnionych przyczyn, tj. (i) gdy zmiana jest niezbędna do dostosowania Produktu do nowego środowiska technicznego lub do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych, (ii) zmiana jest niezbędna dla wprowadzenia nowych Produktów do oferty bądź usunięcia tych, na które wygasły dotychczasowe prawa, licencje i zezwolenia na ich udostępnianie – oraz wyłącznie w zakresie, w jakim ta przyczyna wpływa na zmianę. Usługodawca nie może jednak dokonać zmiany Produktu dostarczanego w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta, a Usługodawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się także do Firmy na Prawach Konsumenta.

10) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy lub Portalu Internetowego.
 2. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z Umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
 5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, zrzuty ekranu, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 7. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Usługodawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy za zgodność Produktu z Umową:
  1. Do reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
  2. Do reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową. Zawarte w tym podpunkcie postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Umów zawartych z Firmą na Prawach Konsumenta.

11) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Konsumentów.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta..
 3. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w pkt. 11.2 Regulaminu, Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Usługodawca niniejszym przyznaje Konsumentowi wydłużony czas na realizację prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w następujący sposób: (i) do 50 dni kalendarzowych (zwany w dalej: “Okres Testowy” - pkt. 11.4 Regulaminu dot. Kursu Program Rozwoju oraz Kursu Perfect Life Process), (ii) do 25 dni kalendarzowych (dot. jedynie poszczególnych modułów lub pakietu modułów Kursu Perfect Life Process), (iii) do 100 dni kalendarzowych (dot. Konferencji Online), (iv) do 15 dni kalendarzowych (dot. Kursu Life Design) oraz (v) 300 dni kalendarzowych (dot. Kursu Switch oraz Kursu Technika Trzech Kroków). W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszy punkt Regulaminu pozostaje bez uszczerbku dla praw ustawowych Konsumenta, a jedynie służy przyznaniu Konsumentowi szerszych uprawnień w zakresie odstąpienia od umowy dotyczącej niektórych Produktów.
 4. Okres Testowy
  1. W ramach Okresu Testowego uczestnik Programu Rozwoju Best You ma prawo zwrócić Program w ciągu 50 dni od daty zakupu.
  2. Aby skorzystać z prawa do zwrotu, Uczestnik musi wysłać wiadomość na adres e-mail [email protected] przed upływem 50 dni od daty zakupu, z tego samego adresu, na który ma zarejestrowane konto.
  3. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, przy użyciu tej samej metody płatniczej, jaka została użyta do dokonania płatności.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy przez Konsumenta wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: [email protected]) albo pisemnie pod adresem: ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta i dodatkowo załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są treści i usługi cyfrowe, rozpoczyna się od dnia zawarcia tej Umowy.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, tj. gdy nie stosuje się żadnego z wyjątków wskazanych w pkt. 11.2 Regulaminu lub też w przypadku Produktów wymienionych w pkt. 11.3 Regulaminu, Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za te produkty, których odstąpienie dotyczy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Produktu – treści lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści lub usługi cyfrowej.
 9. Postanowienia niniejszego punktu 11. Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do Umów zawartych z Firmami na Prawach Konsumenta.

12) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie Konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem Konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: [email protected] lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem https://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

13) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt 13. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę/Klienta niebędącego Konsumentem. Ponadto niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Klienta lub Usługobiorcy będącego Firmą na Prawach Konsumenta, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
 2. Rezygnacja Usługobiorcy z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Portalu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania ani też nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty za już zawarte, realizowane i wykonane Umowy.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową zostaje niniejszym wyłączona.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 5. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 7. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.
 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Portalu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy lub niezwiązanych z tą Umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 9. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

14) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Portalu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela Portalu Internetowego, Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Portalowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. W zakresie, w jakim prawa autorskie do treści znajdujących się w Portalu Internetowym przysługują wyłącznie Właścicielowi Portalu Internetowego, Usługodawca posiada udzieloną mu przez Właściciela Portalu Internetowego niezbywalną licencję wyłączną z prawem do sublicencjonowania treści we wszystkich niezbędnych polach eksploatacji, w tym między innymi do używania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej Portalu Internetowego wraz z jego zawartością, zwielokrotniania treści w postaci cyfrowej i na elektronicznych nośnikach danych, wprowadzania treści do obrotu, użyczania treści, publicznego wyświetlania i odtwarzania treści oraz udzielania dalszych, niewyłącznych, niezbywalnych, nieprzenoszalnych licencji do korzystania z Portalu Internetowego i Produktu na polach eksploatacji obejmujących wyświetlanie, stosowania i odtwarzania techniką cyfrową (w tym za pomocą Internetu) z poziomu Konta na Portalu Internetowym z uwzględnieniem ograniczenia czasowego określonego w pkt 9.5 Regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się do posiadania wyżej opisanych praw do korzystania z praw autorskich niezbędnych do realizacji umowy przez cały okres jej trwania.
 3. Portal Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Portalu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy bądź obchodzić zabezpieczenia dostępu do Portalu Internetowego lub jakiejkolwiek jego części, w tym Konta Usługobiorcy, Usług Elektronicznych i Produktów, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 4. Znaki handlowe Właściciela Portalu Internetowego, Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Korzystanie przez Klienta z treści Właściciela Portalu Internetowego lub Usługodawcy stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
 6. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Produktów – treści i usług cyfrowych, w tym Kursów, Konferencji Online oraz pozostałych Produktów lub jakiejkolwiek ich części. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona jedynie niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, poprzez jego wyświetlanie, stosowanie i odtwarzanie techniką cyfrową (w tym za pomocą Internetu) z poziomu Konta w Portalu Internetowym, bez ograniczeń terytorialnych, z uwzględnieniem ograniczenia czasowego określonego w pkt. 9.5 Regulaminu. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Właściciela Portalu Internetowego lub Usługodawcę. Klientowi zabrania się w szczególności utrwalania tych treści w jakikolwiek sposób oraz ich rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie. Klient nie nie jest uprawniony do wykorzystywania Produktu w celach zarobkowych i komercyjnych. Klient nie ma również prawa kopiować udostępnionych mu treści za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klientowi zabrania się także modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w udostępnione mu Produkty i obchodzenia zabezpieczeń dostępu do ich treści, w tym ustalania kodu źródłowego Produktów – treści i usług cyfrowych, w tym Kursów, Konferencji Online oraz Konta Usługobiorcy.

15) PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Portalu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych i Produktów. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Portalu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych i Produktów, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (tzw. siła wyższa, np. ataki hackerskie typu DDoS, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny, zamieszki), których Usługodawca nie mógł w żadnym stopniu przewidzieć, możliwe jest jednak wystąpienie błędów, przerw oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Portalu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych i Produktów. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Portalu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności, aby planowane były jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych, których przewidywany czas trwania przekraczać będzie 5 minut, z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 15. Regulaminu. Niniejszy punkt 15. Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego Konsumentem lub Firmą na Prawach Konsumenta, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

16) OPINIE O PRODUKTACH

 1. Usługodawca umożliwia dostęp do opinii o Produktach oraz o Portalu Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Wyrażenie opinii przez Klienta możliwe jest np. w indywidualnej komunikacji z Usługodawcą lub na profilach Usługodawcy bądź jego grupach dyskusyjnych na portalach społecznościowych. Usługodawca może także zwrócić się do Klienta z prośbą o podsumowanie współpracy i wyrażenie opinii o Produkcie w trakcie lub po zakończeniu Umowy.
 3. Opinia o Produkcie powinna zostać wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów na Portalu Internetowym Usługodawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu i skorzystał z opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych umów w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Portalu Internetowym powinna być wystawiona jedynie przez osobę będącą faktycznym Klientem Portalu Internetowego.
 4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy lub osób trzecich. Klient wystawiając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 5. Opinie mogą być udostępniane przez Usługodawcę bezpośrednio na stronie Portalu Internetowego (np. w opisie Produktu, na danej podstronie sprzedażowej lub w dedykowanej zakładce z opiniami).
 6. Usługodawca zapewnia, aby publikowane przez niego na Portalu opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy faktycznie zakupili i skorzystali z Produktu. W tym celu Usługodawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
  1. Opublikowanie opinii na stronie Portalu Internetowego (np. pochodzącej z profilu lub grupy dyskusyjnej na portalu społecznościowym) wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Serwisu Internetowego – w tym wypadku Usługodawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu na Portalu Internetowym, a w przypadku opinii o konkretnym Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła i skorzystała z opiniowanego Produktu. Przykładowo, w przypadku opinii pochodzących z grupy dyskusyjnej prowadzonej przez Usługodawcę, dodanie opinii możliwe jest wyłącznie przez członka grupy, to jest Klienta, który dokonał zakupu danego Produktu i został dodany do tej grupy przez Usługodawcę.
  2. Usługodawca może także kontaktować się bezpośrednio ze swoimi Klientami w celu poproszenia ich o wystawienie opinii – w ten sposób uzyskuje pewność, opinie pozyskiwane są wyłącznie od osób, które dokonały zakupu i skorzystały z Produktu.
  3. W razie wątpliwości Usługodawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Usługodawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient faktycznie kupił i skorzystał z Produktu, Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że jest Klientem Serwisu Internetowego oraz dokonał zakupu i skorzystał z Produktu.
 7. Usługodawca wskazuje, że niektóre opinie lub rekomendacje dostępne na stronach Portalu Internetowego mogą być dodane w ramach odpłatnej współpracy Usługodawcy z opiniującym (np. influencerem) – w takim wypadku opinie te są dodatkowo oznaczone jako „Materiał sponsorowany” lub innym równoważnym oznaczeniem.
 8. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient faktycznie kupił i korzystał z Produktu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 10. Regulaminu.
 9. Usługodawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów.

17) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Portal Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania, zmiany lub usunięcia Usług Elektronicznych lub Produktów; zmiany sposobów i terminów płatności; poprawy jakości obsługi i bezpieczeństwa Klientów/Usługobiorców; zmiany danych Usługodawcy/Właściciela Portalu; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Portalu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych, Produktów i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. Zmiana Regulaminu może wejść w życie bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Portalu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
  2. W pozostałym zakresie zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe.
  3. Dodatkowo, w wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem lub Firmą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Trwalamotywacja.pl


ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

ROZWOJOWIEC sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

ul. Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław

[email protected]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.