REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO TRWALAMOTYWACJA.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego Portalu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym trwalamotywacja.pl (dalej jako: „Trwalamotywacja.pl”, „Portal Internetowy”, „Portal”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Portalu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Trwalamotywacja.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Portalu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Trwalamotywacja.pl


1) O NAS

Właścicielem Trwalamotywacja.pl jest DAMIAN REDMER prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WYDAWNICTWO ROZWOJOWIEC DAMIAN REDMER wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Korzenna 21A lok. 2, 72-003 Bezrzecze i adres do doręczeń: ul. Limby 4/3, 71-784 Szczecin, NIP 9552197005, REGON 321218510, adres poczty elektronicznej: kontakt@rozwojowiec.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  3. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna dostępna wyłącznie dla Klientów, którzy złożyli i opłacili zamówienie, oznaczona indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Portalu Internetowym.
  4. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Portalu Internetowym.
  5. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  6. PRODUKT – płatna usługa elektroniczna dostępna w Portalu Internetowym i mogąca być lub będąca przedmiotem Umowy między Usługobiorcą a Usługodawcą, między innymi kursy: Technika Trzech Kroków, Switch oraz Program Rozwoju Best You, pakiet Perfect Life Process.
  7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Portalu Internetowego.
  8. PORTAL INTERNETOWY, PORTAL, TRWALAMOTYWACJA.PL – Portal internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.trwalamotywacja.pl wraz z odnośnikami do podstron sprzedażowych oraz panelem logowania dostępnych w szczególności pod adresami: https://www.trwalamotywacja.pl/programrozwoju/, https://www.trwalamotywacja.pl/switch, https://www.trwalamotywacja.pl/technika-kurs, https://www.trwalamotywacja.pl/plp.
  9. UMOWA – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą za pomocą Portalu Internetowego, której przedmiotem będzie udostępnienie przez Usługodawcę dostępu do odpłatnych funkcjonalności Konta, zgodnie z opisem funkcjonalności dostępnym w ofercie na stronie Portalu.
  10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  11. USŁUGOBIORCA, KLIENT, UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Trwalamotywacja.pl lub na podstronach w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć umowę sprzedaży Produktu.
  12. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – DAMIAN REDMER prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WYDAWNICTWO ROZWOJOWIEC DAMIAN REDMER wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Korzenna 21A lok. 2, 72-003 Bezrzecze i adres do doręczeń: ul. Limby 4/3, 71-784 Szczecin, NIP 9552197005, REGON 321218510, adres poczty elektronicznej: kontakt@rozwojowiec.pl.
  13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z TRWALAMOTYWACJA.PL

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Portalu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 62.0 i wyższej, Opera w wersji 56.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 69.0 i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 44.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 360x640, (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Java Script.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4) KONTAKT Z PORTALEM INTERNETOWYM

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@rozwojowiec.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Limby 4/3, 71-784 Szczecin), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Trwalamotywacja.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

5) USŁUGI ELEKTRONICZNE W PORTALU INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Portalu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Portalu Internetowym między innymi z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Konto;
  2. Newsletter.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Portalu Internetowego.
 4. Do korzystania z usług elektronicznych niezbędne jest założenie przez Usługobiorcę Konta.
 5. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

6) KONTO

 1. Utworzenie Konta jest możliwe dopiero po złożeniu zamówienia i opłacenia wybranej usługi.
 2. Po złożeniu zamówienia zgodnie z punktem 9 Regulaminu Klient otrzymuje link rejestracyjny przesłany na wskazany adres poczty elektronicznej. Jeżeli Klient utworzył już Konto w Portalu wcześniej, zamiast linku rejestracyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient otrzyma dostęp do kursu w ramach swojego Konta.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas oznaczony oraz nieodpłatnie, z wyjątkiem odpłatnych funkcjonalności Konta, zgodnie z Cennikiem.
 4. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji. W formularzu rejestracji niezbędne jest dwukrotne podanie przez Usługobiorcę hasła.
 5. Rejestracja Konta umożliwia Usługobiorcom uzyskanie dostępu do większej ilości Produktów. W przypadku wygaśnięcia dostępu do Produktu i nie przedłużenia usługi, Klient traci dostęp do wykupionego wcześniej Produktu, Konto natomiast nie ulega wygaśnięciu.
 6. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@rozwojowiec.pl lub pisemnie na adres: ul. Limby 4/3, 71-784 Szczecin. Usunięcie Konta jest w takim wypadku równoznaczne z utratą dostępu do płatnych usług oraz jednocześnie w przypadku płatności ratalnej nie jest równoznaczne z utratą obowiązku dokonania pełnej płatności za Produkt.
 7. Szczegółowy zakres funkcjonalności dostępnych w ramach danego rodzaju Konta określony jest na stronach Portalu Internetowego.

7) NEWSLETTER

 1. Newsletter – na Newsletter można się zapisać w Portalu, w tym na podstronach sprzedażowych oraz w trakcie składania zamówienia na określone Produkty, poprzez wpisanie adresu e-mail oraz kliknięcia pola „Zapisz mnie za darmo”.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@rozwojowiec.pl lub też pisemnie na adres: ul. Limby 4/3, 71-784 Szczecin.

8) KURSY DOSTĘPNE W PORTALU

 1. Usługodawca w ramach Portalu udostępnia między innymi następujące kursy: Perfect Life Process, Technika Trzech Kroków, Switch oraz Program Rozwoju Best You. Usługodawca udostępnia także inne Produkty, szczegóły znajdują się w Portalu oraz na podstronach sprzedażowych.
 2. Cena za każdy z w/w kursów jest wskazywana Klientom bezpośrednio przed zawarciem Umowy, na stronach Portalu w tym na podstronach, do których odnośniki znajdują się na stronie głównej.
 3. W przypadku Produktu – Program Rozwoju Best You co do zasady możliwość zamówienia kursu jest udostępniana raz w roku, o czym Klienci są informowani w Portalu oraz w mediach społecznościowych Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie także możliwość oferowania tego Produktu poza określonym z góry terminem w roku, między innymi podczas akcji promocyjnych.

9) OPŁATY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Dostęp do wszystkich Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, w tym do kursów wskazanych w pkt. 7 Regulaminu jest możliwy wyłącznie po dokonaniu płatności.
 2. Złożenie zamówienia, a tym samym zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest możliwe na podstronach sprzedażowych oraz odnośnikach do określonych Produktów udostępnianych w Portalu.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Portalu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany na stronach Portalu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
 4. Zawarcie Umowy między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza zamówień dostępnego w Portalu, wszystkich podstronach sprzedażowych oraz odnośnikach.
 5. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP oraz kliknięcia pola „Składam zamówienie i przechodzę do płatności.”
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług elektronicznych między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Portalu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po zakupie. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Portalu Internetowego Usługodawcy.
 8. Sposób i termin płatności tytułem umowy sprzedaży Produktu:
  1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   1. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
  2. Termin płatności:
   1. w przypadku wyboru płatności w całości – Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej Umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
   2. w przypadku wyboru płatności w ratach (dot. Programu Rozwoju Best You oraz Perfect Life Process) – Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem pierwszej raty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, oraz kolejnej raty w terminie 1 miesiąca kalendarzowego od dnia rozpoczęcia edycji Programu Rozwoju, w której uczestniczy, podanej na stronie Portalu, a pozostałych rat w terminach miesięcznych.
 9. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Usługobiorcę którejkolwiek z w/w rat, trwającego co najmniej 60 dni kalendarzowych, Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Usługobiorcy Umowy. W przypadku braku opłacenia danej raty za Program Rozwoju lub Perfect Life Process, Klient traci dostęp do tego Produktu. Po uiszczeniu zapłaty, Klient odzyskuje dostęp do kursu.
 10. Zakupiony kurs jest udostępniany Usługobiorcy w ramach zarejestrowanego Konta, w panelu klienta.
 11. Po upływie rocznego okresu dostępu do zakupionego kursu, Usługobiorca ma możliwość przedłużenia dostępu na kolejny rok. Wysokość opłaty za przedłużenie dostępu jest wskazywana Usługobiorcy każdorazowo na stronie sprzedażowej danego kursu oraz w panelu klienta.

10) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PORTALU INTERNETOWEGO

 1. Reklamacje związane z działaniem Portalu Internetowego, w tym reklamacje dotyczące zakupu Produktu, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@rozwojowiec.pl lub pisemnie na adres: ul. Limby 4/3, 71-784 Szczecin.
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

11) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 11 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 50 dni kalendarzowych (dot. Produktu Program Rozwoju oraz Perfect Life Process) oraz 300 dni kalendarzowych (pozostałe Produkty udostępnianie w ramach Portalu) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, mając na uwadze pkt. 11.4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 50 dni kalendarzowych (dot. kursu Program Rozwoju oraz Perfect Life Process) Klient otrzyma pełen zwrot kosztów za Produkt. W przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 300 dni kalendarzowych (dot. kursów Switch oraz Techniki Trzech Kroków) Klient otrzyma pełen zwrot kosztów.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Limby 4/3, 71-784 Szczecin lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@rozwojowiec.pl.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane w częściach – od momentu otrzymania pierwszej części Produktu;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

12) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

13) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Portalu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Portalu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

14) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Portalu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Portalowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Portal Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Portalu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Portalu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15) GWARANCJA EFEKTÓW – ZWROT KOSZTÓW ZA PROGRAM ROZWOJU BEST YOU

 1. Bez względu na prawo odstąpienia od umowy, umowne prawo odstąpienia od umowy oraz reklamację na podstawie rękojmi - Klientowi przysługuje zwrot kosztów za zakupiony Produkt - Program Rozwoju Best You, powiększony o 100 zł, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
  1. Klient zapoznał się oraz obejrzał wszystkie materiały dostępne w ramach zakupionego Produktu w trakcie trwania miesięcy, w których były one aktywne tj. nie później niż w ciągu 30 dni od odblokowania materiałów w ramach danego Produktu.
  2. Klient korzystając z narzędzia dostępnego w ramach Produktu o nazwie ”Tablica celów” nie osiągnął ani razu wskaźnika sukcesu o nazwie „Twoja rekordowa seria sukcesów w tym postanowieniu” wynoszącego min. „30” w przynajmniej 5 różnych celach, postanowieniach.
  3. Klient nie później niż po 336 dniach od otrzymania pierwszej części Produktu wysłał na adres: ul. Limby 4/3, 71-784 Szczecin uzupełnione i podpisane oświadczenie. Oświadczenie jest dostępne pod linkiem: https://s3.amazonaws.com/programrozwoju/pdf/Gwarancja_efektu
  4. Klient zakupił wyłącznie jeden Produkt.
 2. Zwrot kosztów powinien nastąpić w ciągu 30 dni od otrzymania oświadczenia.

16) GWARANCJA EFEKTÓW – ZWROT KOSZTÓW ZA PAKIET PERFECT LIFE PROCESS

 1. Bez względu na prawo odstąpienia od umowy, umowne prawo odstąpienia od umowy oraz reklamację na podstawie rękojmi - Klientowi przysługuje zwrot kosztów za zakupiony Produkt - pakiet Perfect Life Process, powiększony o 100 zł, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
  1. Klient zakupił pakiet Perfect Life Process po dacie 1.09.2021.
  2. Klient zakupił pakiet Perfect Life Process z oferty, która zawierała w sobie Gwarancję Efektów.
  3. Klient obejrzał w całości wszystkie filmiki z pakietu Perfect Life Process (i zaznaczył ich obejrzenie).
  4. Klient wykonał wszystkie ćwiczenia z pakietu Perfect Life Process.
  5. Klient Od dnia otrzymania dostępu, co 30 dni oglądał przynajmniej jeden miesiąc kolejnych materiałów z pakietu Perfect Life Process.
  6. Klient nie później niż po 335 dniach od otrzymania pierwszej części Produktu wysłał na adres: ul. Limby 4/3, 71-784 Szczecin uzupełnione i podpisane oświadczenie. Oświadczenie jest dostępne pod linkiem: https://perfect-life-process.s3.amazonaws.com/pdf/Gwarancja_efektów_PLP_-_oswiadczenie.pdf
  7. Klient zakupił wyłącznie jeden pakiet Perfect Life Process.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do wysłanego oświadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

17) PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Portalu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Portalu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Portalu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Portalu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 4. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

18) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Portal Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, w szczególności: został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Trwalamotywacja.pl


ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    – Adresat:

WYDAWNICTWO ROZWOJOWIEC DAMIAN REDMER

ul. Limby 4/3, 71-784 Szczecin

kontakt@rozwojowiec.pl

    – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

    – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

    – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

    – Adres konsumenta(-ów)

    – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

    – Data

(*) Niepotrzebne skreślić.